මගේ පුතාට කිරි ගඟුලයි ..!

ලෝක මව්කිරි දීමේ සතිය අගෝස්තු මස 1-7 දින වලට යෙදී තිබේ.
රජරට වෛද්‍ය ප්‍රජා වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශිත “දස මසක සිහිනයට” ග්‍රන්ථයේ මව්කිරි පිළබඳව වූ කොටස මෙම සතියේ ඔබගේ දැනගැනීම පිණිස බෙදා ගනිමු.

Leave a Reply

Department of Community Medicine
%d bloggers like this: